Vandeadvokaat juhendab: kuidas pikendada suulist või kirjalikku üürilepingut ning mida tähendab tähtajatu lepingu vorm?

20.01.2020 18:08 / 4094 vaatamisi

Üürimine võib kujuneda tänu üürilepingu koostamisele üsna keeruliseks ning aeganõudvaks protsessiks. Erinevaid seadusi ning informatsiooni millest lähtuda on väga palju ning see võib osutuda tavainimesele parajaks väljakutseks. Selleks, et muuta üürimise protsess tavainimese jaoks selgemaks ning turvalisemaks, avaldab üürikinnisvara platvorm BIDRENTO igal nädalal kaks kõige enam levinud üürimise seotud küsimust. Õiguslikele küsimustele on aidanud ülevaatlikud vastused koostada Advokaadibüroo TRINITI vandeadvokaat Anna Liiv ja jurist Getter Ulla. Selle nädala teemaks on suuline ja kirjalik üürileping ning tähtajatu lepingu vorm. Toome asja selgust ning muudame üüriprotsessi tavainimese jaoks turvalisemaks ning teadlikumaks.

 Soovi korral lubame oma artikleid avaldada ning jagada, kui juurde on lisatud viide algallikale ehk meie veebilehele.

Milline on suulise ja kirjaliku lepingu pikendamise vahe?
Kuivõrd üürilepingule ei ole kehtestatud vorminõuet, võib nii suulist kui ka kirjalikku üürilepingut pikendada nii suuliselt kui ka kirjalikult, kui just leping ise ei näe ette, et kõik muudatused tuleb teha kirjalikult. Igal juhul tuleks lepingu pikendamise soovist teisele poolele aegsasti teada anda. Peamine vahe seisneb lepingu pikendamise tõendamises, sest lepingu suulist pikendamist võib olla keeruline, kui mitte võimatu tõendada. Kui pärast üürilepingu tähtaja möödumist jätkab üürnik asja kasutamist, loetakse, et üürileping on muutunud tähtajatuks, kui üürileandja või üürnik ei avalda teisele lepingupoolele kahe nädala jooksul teistsugust tahet. Avaldamise tähtaeg hakkab üürniku jaoks kulgema üürilepingu tähtaja möödumisest, üürileandja jaoks aga ajast, mil ta sai teada, et üürnik jätkab asja kasutamist. Ehk kui on soov, et leping kindlasti ei pikeneks, oleks mõistlik ka see soov aegsasti teisele poolele teatavaks teha. 

Mida tähendab tähtajatu leping?
Tähtajatu leping tähendab, et leping ei ole sõlmitud kindlaks ajaperioodiks, vaid kehtib kuni lepingu korralise ülesütlemiseni. Tähtajatu eluruumi üürilepingu saab nii üürileandja kui ka üürnik üles öelda, teatades sellest ette vähemalt kolm kuud. Muu kui eluruumi üürilepingu puhul võivad pooled lepingus kokku leppida ka lühemas etteteatamise ajas. Samuti võib üürileandja tähtajatu üürilepingu puhul üüri ühepoolselt tõsta iga kuue kuu tagant. Eluruumi üürilepingu puhul peab üürileandja teatama üürnikule üüri tõstmisest kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis vähemalt 30 päeva enne üüri tõstmist ja seda põhjendama.

Uus üürikinnisvara platvorm BIDRENTO viib kokku üürileandja ning üürniku, lihtsustab üüriprotsessi ning asjaajamist ja aitab tuua selgust üürimaailmaga seonduvas. Üürileandjana saad lisada oma kuulutuse just Sulle sobivas vormis, et leida endale usaldusväärne ning kindel üürnik. Üürnikuna saad leida endale just Sinu vajadustele, soovidele ja eelarvele vastava üüriobjekti. Lihtsam üürile anda, lihtsam üürida.