Mis on pandiõigus ning kas üürilepingu peab alati allkirjastama just üüritava kinnisvara omanik?

12.09.2019 10:11 / 1152 vaatamisi

Tihtipeale võib kujuneda üüriprotsess keerukaks ning ebameeldivaks just lepingu sõlmimise tõttu. Selleks, et lepingus välja toodud punktid oleksid pooltele üheselt mõistetavad ning tingimused arusaadavad, tuleb tihti tunda ka keerukamaid juriidilisi termineid ning küsimusi. Mida mõistetakse pandiõiguse all ning millised on selle rakendamise põhitingimused? Kas üürilepingu allkirjastajaks peab alati olema kinnisvara omanik? Uudne üürikinnisvara platvorm BIDRENTO muudab üüriprotsessi tavainimese jaoks selgeks ja turvaliseks, avaldades igal nädalal kaks enim levinud üürimisega seotud küsimust. Õiguslikele küsimustele on aidanud ülevaatlikud vastused koostada Advokaadibüroo TRINITI vandeadvokaat Anna Liiv ja jurist Getter Ulla.

Soovi korral lubame oma artikleid avaldada ning jagada, kui juurde on lisatud viide algallikale ehk meie veebilehele.

Kas üürilepingu peab alati allkirjastama üüritava kinnisvara omanik?
Üldjuhul jah, üürilepingu peab allkirjastama üüritava kinnisvara omanik. Juhul, kui omanikul ei ole võimalik või ta ei soovi mingil põhjusel üürilepingut ise allkirjastada, on tal võimalik volitada kedagi teist seda enda nimel tegema. Selleks tuleb üüritava kinnisvara omanikul soovitud inimesele teha volitus, mis lubab viimasel üürnikuga üürilepingu sõlmida. Kui sellist volitust tehtud ei ole ja üürileandja poolt lepingule alla kirjutav isik ei ole ka ise korteri omanik, siis on üürileping tühine ning algusest peale kehtetu. Seega, kui tekib olukord, kus üürilepingu allkirjastab keegi muu kui üüritava kinnisvara omanik, on mõistlik küsida, kas isikul on selleks vastav volitus olemas.

Mis on üürileandja pandiõigus ja millised on selle rakendamise põhitingimused?
Üürileandja pandiõigus tekib automaatselt üürilepingu sõlmimisega. Kinnisasja üürileandjal on üürilepingust tulenevate nõuete tagamiseks pandiõigus üüritud kinnisasjal asuvatele ja ruumi üürimisel selle sisustusse või kasutamise juurde kuuluvatele vallasasjadele ka siis, kui need ei ole üürileandja valduses. Pandiga on tagatud jooksva ja sellele eelneva aasta üüri nõuded, samuti hüvitisnõuded.  Üürileandja pandiõigusele eelnevad kolmanda isiku õigused asjadele, mille kohta üürileandja teadis või pidi teadma, et need asjad ei kuulu üürnikule. See tähendab, et üüripinnal asunud asjade (mis ei ole üürniku omandis) omanik võib õiguse oma asjadele enne üürileandja pandiõiguse teostamist realiseerida, aga kui ta seda ei tee, siis on üürileandjal õigus pandiõigusega koormatud asjad maha müüa. Kui üürileandja saab üürilepingu kehtivusajal teada, et üürniku poolt ruumi toodud asjad ei kuulu üürnikule, ja ei ütle üürilepingut esimesel võimalusel üles, lõpeb pandiõigus neile asjadele.
Üürileandja pandiõigus lõpeb asja eemaldamisega üüritud kinnisasjalt, välja arvatud juhul, kui eemaldamine toimus üürileandja teadmata või kui üürileandja vaidles asja eemaldamisele vastu. Üürileandja ei või aga asja eemaldamisele vastu vaielda, kui eemaldamine vastab kinnisasja korrapärasele majandamisele või tavalisele elukorraldusele või kui allesjäävad asjad on üürileandjale piisavaks tagatiseks. Üürileandja pandiõigus lõpeb ka juhul, kui üürnik annab talle oma kohustuste täitmise tagamiseks muu tagatise.
Üürileandjal on õigus oma pandiõigust teostada juhul, kui üürnik tahab ära kolida või ruumides leiduvaid asju ära viia. Sellisel juhul võib üürileandja asju kinni pidada ulatuses, mis on vajalik tema nõuete täitmise tagamiseks. Üürileandja võib oma pandiõiguse teostamiseks kasutada teatud juhtudel ka omaabi, kuid ei tohi seejuures ületada hädakaitse piire. Kui asjad eemaldatakse kinnisasjalt üürileandja teadmata või hoolimata sellest, et üürileandja vaidles sellele eelnevalt vastu, võib üürileandja nõuda asjade väljaandmist ruumi tagasi toimetamiseks. Kui üürnik on ära kolinud, võib üürileandja nõuda eemaldatud asjade valduse endale üleandmist. Pandiõigus lõpeb ühe kuu möödumisel asja eemaldamisest teada saamisest üürileandja poolt, kui üürileandja ei ole enne seda esitanud asja väljanõudmiseks hagi kohtusse.

Uus üürikinnisvara platvorm BIDRENTO viib kokku üürileandja ning üürniku, lihtsustab üüriprotsessi ning asjaajamist ja aitab tuua selgust üürimaailmaga seonduvas. Üürileandjana saad lisada oma kuulutuse just Sulle sobivas vormis, et leida endale usaldusväärne ning kindel üürnik. Üürnikuna saad leida endale just Sinu vajadustele, soovidele ja eelarvele vastava üüriobjekti. Lihtsam üürile anda, lihtsam üürida.