Bidrento kasutamistingimused | Bidrento

Bidrento kasutamistingimused

Kasutustingimused reguleerivad Bidrent OÜ, registrikood 14446981, aadress Suur-Patarei tn 27-7, Tallinn, 10415 („Bidrento“) teenuste kasutamist veebiplatvormil www.bidrento.ee („Teenus“).

Registreerides end Teenuse kasutajaks („Kasutaja“) nõustute käesolevate Tingimustega ning kinnitate, et olete vähemalt 18 aasta vanune. Tingimustega mittenõustumise korral ei ole teil õigust Teenust kasutada.

 

1. Teenus

Bidrento pakub usaldusväärset veebipõhist platvormi üürikinnisvara vahendamiseks, mis aitab maksimeerida üüritulu, vähendada vakantsust ning võimaldab teha üürnike taustakontrolli.

Bidrento on infoühiskonna teenuse pakkuja ning ei ole käsitletav üürniku või üürileandja maakleri või agendina.  

 

2. Kasutajad

Platvormi kasutajaks on üürnikud ja üürileandjad. Üürnikel on Teenuse kaudu võimalik teha üürihinna pakkumisi üüriobjektidele. Selleks on vajalik täita üürniku profiiliankeet vajalike isikuandmetega (vt ka Andmekaitsetingimused). Üürileandjatel on võimalik tutvuda üürnike poolt tehtud pakkumistega ja nende profiilidega ning teha järelepärimisi üürnike maksehäirete kohta. Juhul kui üürnikul puudub Eesti isikukood, siis maksehäire päringut teha ei saa. 

Üürnik ja üürileandjad saavad anda teineteisele tagasisidet veebiplatvormi hindamismudeli alusel. Hindamise tulemused avaldatakse veebiplatvormil.

Üürileandja on kohustatud hoidma Teenuse kaudu saadud üürnike isikuandmeid konfidentsiaalsena ning neid mitte kopeerima või muul viisil taasesitama.

Üürileandja annab Bidrento-le õiguse levitada üürikuulutusi sotsiaalmeedias sh Bidrento Facebooki lehel. 

 

3. Üürilepingu sõlmimine

Sobiva üürniku leidmisel võtab üürileandja temaga ühendust ning soovi korral sõlmib üürilepingu.

Bidrento ei ole üürisuhte pooleks ega vastuta üürniku või üürileandja tegevuse või tegevusetuse eest. Bidrento ei taga, et üürileandja leiab platvormil sobiva üürniku. Samuti ei anna Bidrento lubadusi, et üürnikul on võimalik leida sobiv üüriobjekt.

 

4. Kasutajakonto

Kasutaja vastutab kasutajakonto kasutamise eest. Kasutaja kohustub Bidrento-t viivitamatult teavitama kasutajakonto kuritarvitamisest või konto kuritarvitamise kahtlusest, paroolide kadumisest või kolmandate isikute valdusesse sattumisest.

Kasutajal on keelatud edastada Teenuse kaudu faile, mis sisaldavad viiruseid või pahatahtlikku tarkvarakoodi. 

Kasutaja ei tohi Teenuses esitada valeandmeid. Bidrento ei kontrolli Kasutaja esitatud andmete õigsust ning ei vastuta ebaõigete andmete eest.

Bidrento võib peatada õiguse Teenust kasutada, kui Kasutaja rikub Tingimusi või kui Bidrento leiab, et Kasutaja on käitunud ebaväärikalt teiste Kasutajate või Bidrento suhtes. 

Üürikuulutuses võib Kasutaja üüriobjekti kirjeldusesse sisestada üksnes objekti kirjeldavat infot. Keelatud on sisestada reklaami ükskõik millisel kujul. Kui seda kohustust on rikutud, siis võib Bidrento sellise kuulutuse eelnevalt hoiatades kustutada või muuta.

 

5. Teenuse maksumus ja tasumine

Üürileandjast kasutaja registreerib konto; sisestab üüriobjekti andmed; määrab soovitud üürihinna; klikkib nupul „Salvesta ja edasi“; sisestab üüriobjekti kuulutuse kestvuse; tasub Teenuse eest kolmanda osapoole makseteenuse pakkuja lingi kaudu vastavalt Teenuse hinnakirjale. Makseteenuse pakkujate teenustele kehtivad eraldi tingimused. 

Peale makse sooritamist pöörduge tagasi kaupmehe juurde.Makse laekumise järel muudab Bidrento Kasutajale vastava teenuse kasutatavaks. Bidrento ja Ärikliendi vahelise kokkuleppe kohaselt on võimalik perioodilise tasumise rakendamine järelmaksuga, mis sätestatakse erikokkuleppena Lepingus.

Bidrento võib igal ajal muuta Teenuse hindasid teatades sellest veebilehel. 

Üürileandja ei saa tasulist Teenust korraliselt üles öelda. Üürileandja poolt tasutud tasu ei tagastata.  Bidrentolt tellitud Teenuse ostust on Kasutajal võimalik taganeda juhul, kui Teenust ei osutata Bidrento portaalist tuleneval põhjusel (näiteks kuulutust ei avaldata ja/või tasemeteenust ei rakendata kuulutusele Kasutaja poolt Bidrento Teenuse tellimise hetkest Kasutaja poolt valitud päevade jooksul). Sellisel juhul peab Kasutaja oma ostust taganemise soovist teatama e-posti aadressil info@bidrento.ee. Tarbijal puudub taganemisõigus, sest tegemist on eluruumi üürimise teenusega (VÕS paragrahv 53 lg 2 p 7). Tarbija on teadlik sellest, et ostu sooritamisel on Bidrento kohustused tarbija ees täielikult täidetud ning teenuse osutamine või muu soorituse tegemine algab tarbija eelneval nõusolekul (VÕS paragrahv 53 lg 4 p 1). 

Bidrento portaalis müüdavate tasuliste teenuste hinnad on eurodes. 

Tasuliste Teenuste eest tuleb tasuda enne selle kasutamist järgmiste võimaluste kaudu – pangalink (Swedbank, SEB, LHV, Luminor, , LHV, Coop, Pocopay, Liisiid). Makse laekumise järel muudab Bidrento Kasutajale vastava teenuse kasutatavaks. Bidrento on isikuandmete vastutav töötleja ja edastab maksete teostamiseks vajalikud isikuandmed volitatud töötleja Maksekeskus AS-le. 

 

6. Intellektuaalne omand

Platvormi kaubamärgid, logod, tarkvara, autoriõigus, domeeninimi on Bidrento intellektuaalne omand. Bidrento ei anna Kasutajale intellektuaalse omandi õiguste kasutusõigusi, va ulatuses, mis on vajalik Teenuste kasutamiseks.

Kasutaja ei tohi kopeerida ega teha üldsusele kättesaadavaks Teenuse sisu ilma Bidrento nõusolekuta.

Platvormil kogutakse üürnike, üürileandjate ja üüriobjektide andmed. Tegemist on andmebaasiga autoriõiguse seaduse tähenduses ning andmebaasi tegija ainuõigus kuulub Bidrentole. Platvormi kasutades saavad Kasutajad õiguse andmebaasi kasutamiseks ainult sellises ulatuses, mis on vajalik Teenuse kasutamiseks platvormi kaudu. 

Kasutajad annavad Bidrentole õiguse kasutada lihtlitsentsi korras fotosid, skeeme, jooniseid, teksti jms teoseid, mida Kasutajad lisavad platvormile. Bidrento kasutab teoseid selle jaoks, et kasutada teoseid Teenuse pakkumiseks. Litsents kehtib senikaua, kuni teosed on salvestatud Bidrento platvormil.

 

7. Tehnilised tingimused

Bidrento eesmärk on pakkuda Kasutajale parima kvaliteedi ja turvalisusega Teenust, kuid Bidrento ei saa tagada, et Teenus on igal ajal katkestusteta, õigeaegne või vigadeta.

Bidrento ei vastuta Teenuse kasutamisel esinevate tehniliste takistuste ja sellest tulenevate kahjude eest, sh kui see on põhjustatud veebimajutuse, internetiteenuse pakkuja või muu teenusepakkuja tegevuse või tegevusetuse tõttu.

 

8. Vastutus

Bidrento ei vastuta:

- üürileandja ja üürniku esitatud andmete õigsuse eest;

- kolmanda osapoole maksehäireraportites ja avalikes andmekogudes sisalduvate andmete õigsuse eest;

- üürniku maksevõime ja maksedistsipliini eest;

- üürilepingu täitmise eest;

- üürilepingu täitmise käigus tekkiva kahju eest;

- üürileandjale või üürnikule platvormi kasutamise käigus tekkiva kahju eest;

- platvormile salvestatud failide säilitamise eest;

- platvormil esinevate tehniliste vigade, puuduste ja katkestuste eest. Vastavaid asjaolusid ei loeta tingimuste rikkumiseks.

Bidrento ei vastuta kahju eest, mida Kasutaja saab Teenuse kasutamise, kasutamise võimatuse, katkestuse, andmete muutumise, hävimise või kustutamise tõttu, kui selline sündmus leidis aset Bidrento-st sõltumatutel põhjustel. Bidrento ei vastuta Kasutaja kaudse kahju, sealhulgas saamata jäänud tulu eest. Bidrento kahju hüvitamise koguvastutuse ülempiiriks on 100 eurot. 

Kasutaja on teadlik, et Bidrento ei vastuta üürileandja ning üürniku vahelise lepingu rikkumise ega üürniku poolt tekitatud kahju eest üürileandjale. Bidrento ei vastuta üürileandja vara kahjustamise või kadumise eest. 

 

9. Muud sätted

Bidrento võib peatada Kasutaja õiguse Teenust kasutada, kui Kasutaja rikub käesolevaid tingimusi. Kui Bidrento piirab Teenuse kasutamise õigust, siis ei ole Bidrento kohustatud hüvitama kahju või kulutusi, mis Kasutajale sellest võib tuleneda.

Bidrento võib kasutustingimusi igal ajal muuta teavitades sellest Kasutajat 14 päeva ette. Kui Kasutaja ei nõustu uute kasutustingimustega, peab ta kustutama oma kasutajakonto. Kui Kasutaja ei kustuta kontot, siis loetakse, et ta on nõustunud uute tingimustega.

Kui üürileandja on tarbija, siis ei kohaldata Teenusele 14-päevast taganemisõigust, sest tegemist on üürilepingu sõlmimisele suunatud teenusega. 

Kasutustingimustele kohaldatakse Eesti Vabariigi õigust. Vaidlused lahendatakse läbirääkimiste teel ning kui see ei õnnestu, siis lahendatakse vaidlus Harju maakohtus. 

 

Lisa 1. Teenuse hinnakiri ja tasumise tingimused

Veebiplatvormi www.bidrento.ee teenuseid („Teenus“) pakub Bidrento OÜ, registrikood 14446981, aadress Suur-Patarei tn 27-7, Tallinn, 10415 („Bidrento“). 

Teenuse kirjeldus ja hinnakiri on avaldatud veebiplatvormil. Teenuse eest saab tasuda veebiplatvormil makselahenduste abil eurodes või arve alusel. Teenuseid saab kasutada peale maksete teostamist. Arve alusel tasumisel on maksmise tähtaeg märgitud arvel.

Teenuse kasutamisest kestvus ja tingimused on märgitud veebiplatvormil. Teenust saab kasutada peale tasu maksmist. Tasulist teenust ei saa korraliselt üles öelda. Makstud tasu ei tagastata ega vähendata Teenuse maksmust. 

Kui tasu maksja on tarbija, siis ei kohaldata Teenusele 14-päevast taganemisõigust, sest tegemist on üürilepingu sõlmimisele suunatud teenusega. 

Kui tasu maksja on tarbija, siis on tal võimalik pöörduda Tarbijavaidluste komisjoni poole. Menetlustingimustega saab tutvuda ning avaldust esitada siin. Kaebuse läbivaatamine komisjonis on tasuta. Tarbija võib pöörduda Euroopa Liidu tarbijavaidlusi lahendava platvormi poole.

 

 

Alusta juba täna!

Lihtne, mugav ja turvaline viis korteri üürile andmiseks ning võtmiseks.