Bidrento privacy policy

Andmekaitsetingimused kirjeldavad, kuidas töödeldakse veebiplatvormi www.bidrento.ee ja www.bidrentopro.com (edaspidi „Teenus“) kasutaja isikuandmeid. Isikuandmete vastutav töötleja on Bidrent OÜ, registrikood 14446981, aadress Harju maakond, Tallinn, Põhja-Tallinna linnaosa, Suur-Patarei tn 27-7, 10415 (edaspidi “Bidrento”).

Milliseid isikuandmeid kogume
Kasutajaks registreerimisel kogume eesnime, perekonnanime ning meiliaadressi. Neid isikuandmeid töötleme lepingu (Kasutustingimuste) täitmise eesmärgil. Kui konto luuakse Facebook või Google konto kaudu, siis on Bidrento-l õigus koguda isikuandmed nendelt platvormidelt ulatuses, mis on vajalik konto avamiseks.
Üüripindade üürihinna pakkumiste tegemiseks ja üürisoovi edastamiseks tuleb täita ankeet, milles tuleb avaldada järgmiseid isikuandmeid: telefoninumber, aadress, pilt, isikukood, sünniaeg, residentsus, haridus, töökoht, amet, tööandja, sissetulek, laenude ja liisingute summa kuus, igakuised majapidamis- ja elamiskulud, konto väljavõte, haridustase, perekonnaseis, sotsiaalmeedia kontod, inimeste arv, kes hakkab korteris elama, mitu last tuleb elama, kas elanike seas on suitsetajaid, auto olemasolu, parkimiskoha vajadus, koduloomad, soovituskirjad. Lisaks võidakse koguda isikuandmeid, mida ankeedis käsitletakse lisainfona. Ankeedis tärniga tähistatud väljad on üüripindade kuulutustel osalemiseks kohustuslikud, ülejäänud andmeväljad vabatahtlikud. Ankeedis sisalduvaid isikuandmeid töödeldakse üürniku nõusoleku alusel. Nõusoleku võib üürnik igal ajal tagasi võtta.
Bidrento saab üürnike taustakontrolli teostamiseks AS-lt Creditinfo Eesti ja Krediidiregister OÜ-lt teavet maksehäirete kohta. Selliste isikuandmete töötlemine toimub üürniku nõusoleku alusel.
Üürikuulutuste sisestamisel kogume üüriobjekti andmed (sh aadress, kirjeldus, pilt), selline andmetöötlus toimub lepingu täitmiseks.
Kinnisvara üürisoovi avaldamisel kogutakse üürniku kontaktandmed, üürisoov, üüriperiood, hinnavahemik, vanus, töökoht ja amet. Samuti andmed suitsemise, lemmikloomade ja mööbli kohta (jah/ei vastused). Üürnik võib lisada põhjenduse, miks ta on sobiv üürnik. Kinnisvara üürisoovi kuulutuse avaldamise korral ei toimu üürniku ega üürileandja taustakontrolli.
Lisaks töötleb Bidrento isikuandmeid küpsiste ja teiste sarnaste tehnoloogiate kaudu, mille kohta saab täpsemalt lugedKüpsiste teavitusest.

Millisel eesmärgil kogume isikuandmeid
Bidrento töötleb isikuandmeid järgnevatel eesmärkidel:
- kasutaja identifitseerimiseks;
- üürnike taustakontrolli teostamiseks;
- kasutajaga suhtlemiseks;
- Bidrento platvormi haldamiseks ja teenuste pakkumiseks;
- meiliaadressi teel teadete edastamiseks;
- Bidrento platvormi kasutustingimuste tagamiseks ja täitmiseks;
- teenuste arendamiseks;
- üürniku maksevõime hindamise võimaldamiseks üürileandjale.

Isikuandmetele ligipääs ja edastamine
Bidrento töötajatel on ligipääs isikuandmetele, kui see on vajalik töökohustuste täitmiseks.
Üüriobjektidele pakkumiste tegemisel ning kuu aega pärast oksjoni lõppu on üürileandjal ligipääs pakkumise teinud üürniku profiilil sisalduvatele isikuandmetele ning maksehäireraportile. Üürnik peab selleks olema andnud eelneva nõusoleku. Üürileandja saab tutvuda üürniku isikuandmetega Bidrento platvormil visuaalselt. Kui üürnik on lisanud andmeid failina (nt soovituskirjad), siis saab üürileandja faili platvormilt alla laadida.
Bidrento võib edastada kasutajate isikuandmeid (kuid mitte üürniku ankeedis sisalduvaid isikuandmed) kolmandatele osapooltele kui see on vältimatult vajalik Teenuse toimimiseks. Sellised kolmandad osapooled on Bidrento raamatupidamine ja tehniline tugi.
Kui üürileandja tasub makseteenuse kaudu, siis töötleb makseandmeid makseteenuse pakkuja. Maksete teostamiseks vajalikud isikuandmed edastab Bidrento volitatud töötlejale Maksekeskus AS-le.

Isikuandmete turvalisus
Isikuandmeid hoiustatakse serverites, mis asuvad Euroopa Liidus.
Bidrento on rakendanud asjakohased tehnilised ja korralduslikud meetmed tagamaks isikuandmete turvalisuse, sealhulgas kaitse loata või ebaseadusliku töötlemise eest ning juhusliku kaotamise, hävitamise või kahjustumise eest. Taustakontrolli andmeid pakkuvate ettevõtetega on sõlmitud andmetöötluslepingud.
Kui toimub isikuandmete rikkumine ning selline rikkumine võib endast kujutada kõrget riski kasutaja privaatsusele, teavitab Bidrento kasutajat ning vastavaid ametiasutusi rikkumisest.

Õigused
Kasutajal on õigus nõuda oma isikuandmete parandamist, neile juurde pääseda ning vajadusel esitada vastuväiteid isikuandmete töötlemise osas.
Kasutaja võib nõuda isikuandmete kustutamist, mille järel Bidrento teavitab isikuandmete kustutamise tingimustest ja tähtajast. Bidrento ei kustuta isikuandmeid, kui nende säilitamiseks on õiguslik alus.
Kasutajal on õigus saada isikuandmeid, mida ta on Bidrento-le esitanud masinloetaval kujul ning edastada sellised andmeid teisele andmetöötlejale.
Kasutajal on igal ajal õigus võtta tagasi nõusolek, mille ta on andnud oma isikuandmete töötlemiseks.
Oma õiguste teostamiseks palume esitada Bidrento-le digiallkirjastatud avaldus meiliaadressil info@bidrento.ee.

Isikuandmete säilitamine
Kasutaja isikuandmeid säilitatakse nii kaua kuni kasutaja oma nõusoleku isikuandmete töötlemiseks tagasi võtab. Kasutaja nime ja meiliaadressi säilitatakse senikaua, kuni kasutaja oma Bidrento konto kustutab. Kui kasutaja on olnud mitteaktiivne kauem kui 2 aasta, siis kustutatakse konto, sh andkeedis sisalduvad isikuandmed.
Isikuandmeid võidakse säilitada anonümiseeritud kujul statistika ja analüüside koostamiseks.
Vaidluste korral säilitatakse isikuandmed kokkuleppeni jõudmiseni või kuni aegub nõuete esitamise tähtaeg.

Muud tingimused
Kui kasutaja on andnud vastava nõusoleku, siis meiliaadressi kasutatakse otseturustuse teadete edastamiseks. Kasutaja saab otseturustuse teadetest igal ajal loobuda.
Isikuandmete töötlemisega seonduva küsimuse, taotluse või kaebuse korral palume pöörduda meiliaadressil info@bidrento.ee. Kasutajal on õigus pöörduda kaebusega Andmekaitse Inspektsiooni poole meiliaadressil info@aki.ee.
Bidrento-l on igal ajal õigus andmekaitsetingimusi muuta. Bidrento teavitab andmekaitsetingimuste muutmisest veebilehel või e-kirja teel. Kui andmekaitsetingimuste muutmise tõttu peab küsima kasutajatelt uue nõusoleku, siis seda tehakse e-kirja teel või platvormi kasutajakonto kaudu.

Start today

Bidrento helps you find a suitable tenant or rental property in the most fast and convenient way!