Terms & conditions

Kasutustingimused reguleerivad Bidrent OÜ, registrikood 14446981, aadress Suur-Patarei tn 27-7, Tallinn, 10415 („Bidrento“) teenuste kasutamist veebiplatvormil www.bidrento.ee („Teenus“). Registreerides end Teenuse kasutajaks nõustute käesolevate kasutustingimustega ning kinnitate, et olete vähemalt 18 aasta vanune. Kasutustingimustega mittenõustumise korral ei ole teil õigust Teenust kasutada.

1. Teenus
Bidrento pakub usaldusväärset veebipõhist platvormi üürikinnisvara vahendamiseks. Bidrento on infoühiskonna teenuse pakkuja ning ei ole käsitletav üürniku või üürileandja maakleri või agendina.

2. Kasutajad
Platvormi kasutajaks on üürnikud ja üürileandjad. Üürnikel on Teenuse kaudu võimalik teha üürihinna pakkumisi üüriobjektidele või edastada üürisoov. Selleks on vajalik täita üürniku profiiliankeet vajalike isikuandmetega (vt ka Andmekaitsetingimused). Üürileandjatel on võimalik tutvuda üürnike poolt tehtud pakkumistega või üürihuviga ja nende profiilidega ning teha järelepärimisi üürnike maksehäirete kohta. Juhul kui üürnikul puudub Eesti isikukood, siis maksehäire päringut teha ei saa.
Platvormi kasutajad saavad avaldada platvormil üürisoovi, märkides tingimused, millist kinnisvara nad soovivad üürida ning mis tingimustel. Kinnisvara üürisoovi kuulutuse avaldamise korral ei tehta üürniku ega üürileandja taustakontrolli.
Üürnik ja üürileandjad saavad anda teineteisele tagasisidet veebiplatvormi hindamismudeli alusel. Hindamise tulemused avaldatakse veebiplatvormil.
Üürileandja ja üürnik on kohustatud hoidma Teenuse kaudu saadud isikuandmeid konfidentsiaalsena ning neid mitte kopeerima või muul viisil taasesitama.
Üürileandja ja üürnik annavad Bidrento-le õiguse avaldada üürikuulutusi sotsiaalmeedias sh Bidrento Facebooki lehel.

3. Üürilepingu sõlmimine
Üürileping sõlmitakse üürniku ja üürileandja vahel. Bidrento ei ole üürisuhte pooleks ega vastuta üürniku või üürileandja tegevuse või tegevusetuse eest. Bidrento ei taga, et üürileandja või üürnik leiab platvormil sobiva üürniku või üürileandja. Samuti ei anna Bidrento lubadusi, et üürnikul on võimalik leida sobiv üüriobjekt.

4. Kasutajakonto
Kasutaja vastutab kasutajakonto kasutamise eest. Kasutaja kohustub Bidrento-t viivitamatult teavitama kasutajakonto kuritarvitamisest või konto kuritarvitamise kahtlusest, paroolide kadumisest või kolmandate isikute valdusesse sattumisest.
Kasutajal on keelatud edastada Teenuse kaudu faile, mis sisaldavad viiruseid või pahatahtlikku tarkvarakoodi.
Kasutaja ei tohi Teenuses esitada valeandmeid. Bidrento ei kontrolli esitatud andmete õigsust ning ei vastuta ebaõigete andmete eest.
Bidrento võib peatada õiguse Teenust kasutada, kui kasutaja rikub Tingimusi või kui Bidrento leiab, et kasutaja on käitunud ebaväärikalt teiste kasutajate või Bidrento suhtes.
Üürikuulutuses võib üüriobjekti kirjeldusesse sisestada üksnes objekti kirjeldavat infot. Keelatud on sisestada reklaami ükskõik millisel kujul. Kui seda kohustust on rikutud, siis võib Bidrento sellise kuulutuse eelnevalt hoiatades kustutada või muuta.

5. Teenuse maksumus ja tasumine
Kasutaja peab esmalt registreerima konto; seejärel sisestama üüriobjekti andmed; määrama soovitud üürihinna; sisestama üüriobjekti kuulutuse kestvuse ning tasuma Teenuse eest kolmanda osapoole makseteenuse pakkuja lingi kaudu vastavalt Teenuses rakendatud hinnakirjale. Makseteenuse pakkujate teenustele kehtivad eraldi tingimused.
Peale makse sooritamist peab tagasi pöörduma kaupmehe juurde. Makse laekumise järel muudab Bidrento vastava teenuse kasutatavaks. Bidrento ja ärikliendi vahelise kokkuleppe kohaselt on võimalik perioodilise tasumise rakendamine järelmaksuga, mis sätestatakse erikokkuleppena.
Bidrento võib igal ajal muuta Teenuse hindasid teatades sellest veebilehel.
Tasulist Teenust ei saa korraliselt üles öelda. Tasutud tasu ei tagastata.  Bidrentolt tellitud Teenuse ostust on võimalik taganeda juhul, kui Teenust ei osutata Bidrento-st tuleneval põhjusel (näiteks kuulutust ei avaldata ja/või tasemeteenust ei rakendata kuulutusele Teenuse tellimise hetkest kasutaja poolt valitud päevade jooksul). Sellisel juhul peab ostust taganemise soovist teatama e-posti aadressil info@bidrento.ee. Tarbijal puudub taganemisõigus, sest tegemist on eluruumi üürimise teenusega (VÕS paragrahv 53 lg 2 p 7). Tarbija on teadlik sellest, et ostu sooritamisel on Bidrento kohustused tarbija ees täielikult täidetud ning teenuse osutamine või muu soorituse tegemine algab tarbija eelneval nõusolekul (VÕS paragrahv 53 lg 4 p 1).
Bidrento portaalis müüdavate tasuliste teenuste hinnad on eurodes.
Tasuliste Teenuste eest tuleb tasuda enne selle kasutamist järgmiste võimaluste kaudu – pangalink (Swedbank, SEB, LHV, Luminor, LHV, Coop, Pocopay, Holm). Makse laekumise järel muudab Bidrento kasutajale vastava teenuse kasutatavaks. Bidrento on isikuandmete vastutav töötleja ja edastab maksete teostamiseks vajalikud isikuandmed volitatud töötleja Maksekeskus AS-le.

6. Intellektuaalne omand
Platvormi kaubamärgid, logod, tarkvara, autoriõigus, domeeninimi on Bidrento intellektuaalne omand. Bidrento ei anna kasutajale intellektuaalse omandi õiguste kasutusõigusi, va ulatuses, mis on vajalik Teenuste kasutamiseks.
Kasutaja ei tohi kopeerida ega teha üldsusele kättesaadavaks Teenuse sisu ilma Bidrento nõusolekuta.
Platvormil kogutakse üürnike, üürileandjate ja üüriobjektide andmed. Tegemist on andmebaasiga autoriõiguse seaduse tähenduses ning andmebaasi tegija ainuõigus kuulub Bidrentole. Platvormi kasutades saavad kasutajad õiguse andmebaasi kasutamiseks ainult sellises ulatuses, mis on vajalik Teenuse kasutamiseks platvormi kaudu.
Kasutajad annavad Bidrentole õiguse kasutada lihtlitsentsi korras fotosid, skeeme, jooniseid, teksti jms teoseid, mida kasutajad lisavad platvormile. Bidrento kasutab teoseid selle jaoks, et kasutada teoseid Teenuse pakkumiseks. Litsents kehtib senikaua, kuni teosed on salvestatud Bidrento platvormil.

7. Tehnilised tingimused
Bidrento eesmärk on pakkuda kasutajale parima kvaliteedi ja turvalisusega Teenust, kuid Bidrento ei saa tagada, et Teenus on igal ajal katkestusteta, õigeaegne või vigadeta.
Bidrento ei vastuta Teenuse kasutamisel esinevate tehniliste takistuste ja sellest tulenevate kahjude eest, sh kui see on põhjustatud veebimajutuse, internetiteenuse pakkuja või muu teenusepakkuja tegevuse või tegevusetuse tõttu.

8. Vastutus
Bidrento ei vastuta:

  • üürileandja ja üürniku esitatud andmete õigsuse eest;
  • kolmanda osapoole maksehäireraportites ja avalikes andmekogudes sisalduvate andmete õigsuse eest;
  • üürniku maksevõime ja maksedistsipliini eest;
  • üürilepingu täitmise eest;
  • üürilepingu täitmise käigus tekkiva kahju eest;
  • üürileandjale või üürnikule platvormi kasutamise käigus tekkiva kahju eest;
  • platvormile salvestatud failide säilitamise eest;
  • platvormil esinevate tehniliste vigade, puuduste ja katkestuste eest. Vastavaid asjaolusid ei loeta kasutustingimuste rikkumiseks.

Bidrento ei vastuta kahju eest, mida kasutaja saab Teenuse kasutamise, kasutamise võimatuse, katkestuse, andmete muutumise, hävimise või kustutamise tõttu, kui selline sündmus leidis aset Bidrento-st sõltumatutel põhjustel. Bidrento ei vastuta kasutaja kaudse kahju, sealhulgas saamata jäänud tulu eest. Bidrento kahju hüvitamise koguvastutuse ülempiiriks on 100 eurot.
Kasutaja on teadlik, et Bidrento ei vastuta üürileandja ning üürniku vahelise lepingu rikkumise ega üürniku poolt tekitatud kahju eest üürileandjale. Bidrento ei vastuta üürileandja vara kahjustamise või kadumise eest.

9. Muud sätted
Bidrento võib peatada õiguse Teenust kasutada, kui kasutaja rikub käesolevaid kasutustingimusi. Kui Bidrento piirab Teenuse kasutamise õigust, siis ei ole Bidrento kohustatud hüvitama kahju või kulutusi, mis kasutajale sellest võib tuleneda.
Bidrento võib kasutustingimusi igal ajal muuta teavitades sellest 14 päeva ette. Kui kasutaja ei nõustu uute kasutustingimustega, peab ta kustutama oma kasutajakonto. Kui kasutaja ei kustuta kontot, siis loetakse, et ta on nõustunud uute kasutustingimustega. Kasutustingimuste muutmiseks ei loeta tehnilist laadi täpsustusi või uute teenuste lisamist.
Kui üürileandja on tarbija, siis ei kohaldata Teenusele 14-päevast taganemisõigust, sest tegemist on üürilepingu sõlmimisele suunatud teenusega.
Kasutustingimustele kohaldatakse Eesti Vabariigi õigust. Vaidlused lahendatakse läbirääkimiste teel ning kui see ei õnnestu, siis lahendatakse vaidlus Harju maakohtus.

Lisa 1. Teenuse hinnakiri ja tasumise tingimused
Veebiplatvormi www.bidrento.ee teenuseid („Teenus“) pakub Bidrento OÜ, registrikood 14446981, aadress Suur-Patarei tn 27-7, Tallinn, 10415 („Bidrento“).
Teenuse kirjeldus ja hinnakiri on avaldatud veebiplatvormil. Teenuse eest saab tasuda veebiplatvormil makselahenduste abil eurodes või arve alusel. Teenuseid saab kasutada peale maksete teostamist. Arve alusel tasumisel on maksmise tähtaeg märgitud arvel.
Teenuse kasutamisest kestvus ja tingimused on märgitud veebiplatvormil. Teenust saab kasutada peale tasu maksmist. Tasulist teenust ei saa korraliselt üles öelda. Makstud tasu ei tagastata ega vähendata Teenuse maksmust.
Kui tasu maksja on tarbija, siis ei kohaldata Teenusele 14-päevast taganemisõigust, sest tegemist on üürilepingu sõlmimisele suunatud teenusega.
Kui tasu maksja on tarbija, siis on tal võimalik pöörduda Tarbijavaidluste komisjoni poole. Menetlustingimustega saab tutvuda ning avaldust esitada siin. Kaebuse läbivaatamine komisjonis on tasuta. Tarbija võib pöörduda Euroopa Liidu tarbijavaidlusi lahendava platvormi poole.

 

 

Start today

Bidrento helps you find a suitable tenant or rental property in the most fast and convenient way!